People who create their own drama deserve their own karma.